Δημιουργία Χρήστη Αυτοεκδότη (Φυσικό Πρόσωπο)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος «Εύδοξος» (κάντε scroll για να τους διαβάσετε)


Όροι και Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Εύδοξος
 1. Κάθε συμμετέχων - εκδότης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων». Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
 2. Ο συμμετέχων – εκδότης στο πρόγραμμα «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων» δηλώνει ότι τα συγγράμματα που καταχωρίζει στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του Έργου υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του έργου.
 3. Ο συμμετέχων – εκδότης δηλώνει και εγγυάται ότι διατηρεί τα δικαιώματα διανομής στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) για τα συγγράμματα τα οποία καταχωρίζει στο ΚΠΣ της Δράσης και συνεπώς δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή μυστικά ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα αντίστοιχα δικαιώματα.
 4. Ο συμμετέχων - εκδότης δεσμεύεται να παραδώσει τα Συγγράμματα που έχει καταχωρίσει στο ΚΠΣ σε όλους τους φοιτητές και τις Βιβλιοθήκες όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Α.Ε.Α. της χώρας καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. που θα επιλέξουν κάποιο Σύγγραμμα του συγκεκριμένου εκδότη κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 5. Ο συμμετέχων - εκδότης αναλαμβάνει να παραδώσει τα συγγράμματα στους φοιτητές µε δικό του κόστος.
 6. Η Βεβαίωση Συμμετοχής που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή ο ίδιος ο εκδότης (σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
 7. Με τη Βεβαίωση Συμμετοχής ο συμμετέχων - εκδότης εξουσιοδοτεί νομίμως ένα υπάλληλο ή συνεργάτη του, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για το πρόγραμμα «Εύδοξος» και ο οποίος αποδέχεται αυτοδικαίως τους Κανόνες του Προγράμματος και υποχρεώνεται να συµμορφώνεται µε αυτούς. Κάθε πράξη ή παράλειψη του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ή συνεργάτη θεωρείται πράξη ή παράλειψη του εκδότη, ο οποίος και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.
 8. Ο συμμετέχων – εκδότης υποχρεούται να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και να απαλλάξει την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων και των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις: δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δημοσιότητας, εμπιστευτικότητας.
 9. Ο συμμετέχων – εκδότης δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι κάθε στοιχείο που δηλώνει είναι ακριβές.
 10. Ο συμμετέχων – εκδότης δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους ως άνω όρους.
 11. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντα εκδότη υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται µε τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων εκδοτών µέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα - εκδότη για καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που θα τηρείται µε αυτά και την επεξεργασία τους από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του παρόντος έργου σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν οι συμμετέχοντες εκδότες και δε δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεση τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο Αρχές.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία µε τους συμμετέχοντες - εκδότες και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται µε το έργο.

Αποδοχή Όρων & Συνέχεια Εγγραφής